Orienteringsbrev fra kommunen om vindmøller og solenergianlæg

4. oktober 2019
Aarhus Kommune har udarbejdet et forslag til en temaplan om vedvarende energianlæg (VE-anlæg) i Aarhus. Forslaget indeholder blandt andet udpeg-ninger af arealer til solenergianlæg og vindmøller. Aarhus Kommune har valgt at udsende et orienteringsbrev til nærmeste naboer for de udpegede områder. Derfor modtager du dette brev. For udpegninger til vindmøller er nærmeste naboer defineret med en afstand på 1.400 m målt fra forslagets udpegninger. For udpegninger til solenergianlæg er nærmeste naboer defineret med en afstand på 400 m målt fra forslagets udpegninger. Forslaget forventes at blive behandlet på byrådets møde den 9. oktober 2019. Du kan se hele indstillingen ’Temaplan om vedvarende energianlæg (VE-anlæg) – Forslag’ på byrådets dagsorden under sag nr. 10, se her: https://www.aarhus.dk/dagsorden-sag-nr-10
Det videre forløb
Efter byrådsbehandlingen sendes forslaget i 8 ugers offentlig høring. Du har mulighed for at følge med i høringen, samt skrive dit eget høringssvar til det konkrete forslag på vores høringsportal www.deltag.aarhus.dk.
Se direkte link til høringen om VE-anlæg her: https://deltag.aarhus.dk/node/125.
Efter høringen bliver alle indkomne bemærkninger forelagt byrådet inden byrådet træffer endelig beslutning om temaplanen om VE-anlæg i Aarhus Kommune.
Hvis du indsender et høringssvar:
Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar er omfattet af offentlighedslovens regler. Det betyder blandt andet, at enhver som udgangs-punkt har ret til aktindsigt i alt det, du skriver. Derudover vil alle høringssvar inkl. bilag blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Det betyder at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som du har oplyst i dit høringssvar, vil blive offentlig tilgængelig. Vi skal derfor opfordre til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger du skriver i høringssvaret og at du – hvis du er omfattet af adressebeskyttelse – gør os opmærksomme på dette.
Med venlig hilsen Christina Friis-Hasché
Projektleder Kommuneplan Rådhuset,
Rådhuspladsen 2,
8000 Aarhus C

Side 2 af 2
OPLYSNING OM BEHANDLING AF PERSONDATA I forbindelse med, at vi sender dig et orienteringsbrev om et forslag til tema-plan om VE-anlæg skal vi ifølge databeskyttelsesforordningen informere dig om en række detaljer i vores behandling af dine oplysninger og oplyse dig om dine rettigheder i den forbindelse. Hvilke oplysninger behandles og hvorfor? Vi skal bruge personoplysninger om dig, for at vi som myndighed kan orientere dig om den kommende høring for en temaplan om ve-anlæg, som udarbejdes efter reglerne i Planloven. Vi behandler personoplysninger om dig i form af: • Navn, adresse og cpr / cvr nr. Oplysningerne indsamler vi primært hos cpr- og cvr registret. For de geografiske områder, der ligger uden for Aarhus Kommunes grænser er oplysningerne indsamlet fra de respektive nabokommuner. Selve områdegrænserne er beskrevet i afsnit to dette orienteringsbrev. Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre og oplysningerne vil ikke blive anvendt til andre formål end udsendelsen af dette orienteringsbrev. Dine oplysningerne vil derudover blive slettet efter at dette brev er udsendt. Du kan læse mere om kommunens behandling af personoplysninger her: https://www.aarhus.dk/om-kommunen/databeskyttelse/naar-du-skriver-til-os/Hvem er ansvarlig for behandlingen?
Den dataansvarlige er:
Aarhus Kommune Teknik og Miljø Kommuneplanafdelingen
Rådhuspladsen 2
8100 Aarhus C
Telefon: 8940 2620
E-mail: kommuneplan@mtm.aarhus.dk
Har du spørgsmål i forbindelse vores behandlinger af dine oplysninger, kan du kontakte os. Hvis du har mere generelle spørgsmål til vores behandling af sine personoplysninger, kan du også kontakte Aarhus Kommunes databeskyttelsesrådgiver på e-mail: databeskyttelsesraadgiver@aarhus.dk
Du skal slutteligt vide, at det er muligt at klage til Datatilsynet overbehandlingen af personoplysningerne.