Generalforsamling den 26. oktober 2023

Sted: Klubhuset ved boldbanerne i Studstrup

Kl. 19:00 – ABF Digesvalen

Kl. 20:00 – Regnbuen

Dagsorden ABF Digesvalen:

 1. Valg af dirigent – Frits
 2. Valg af referent – Søren
 3. Bestyrelsens beretning ved formanden
 4. Fremlæggelse af årsregnskabet 2022/2023
 5. Fremlæggelse af drifts- og likviditetsbudget og beslutning om fastlæggelse af boligafgiften det næste regnskabsår.
 6. Valg til bestyrelsen.
  1. Formandsvalg (Astrid modtager genvalg)
  1. Kasser (Lissie modtager genvalg)
  1. Bestyrelsesmedlem (Søren modtager genvalg)
  1. valg af suppleanter.
 7. Ændring af vedtægt §9:
  1. Vi er blevet opmærksom på at § 9 ikke helt er opdateret til virkeligheden således at vores vedtægter stemmer overens med det vi gør ift. regnskabet.

Bestyrelsen foreslår at vi ændrer § 9

fra:

Boligafgift. §9. Boligafgiftens størrelse fastsættes til enhver tid bindende for alle andelshavere af generalforsamlingen. Finansierings- og driftsudgifter deles i forhold til boligernes formueandel.

til:

Boligafgift. §9. Boligafgiftens størrelse fastsættes til enhver tid bindende for alle andelshavere af generalforsamlingen. Finansierings- og driftsudgifter deles i forhold til boligernes størrelse i m2.

8. Indkomne forslag – skal være formanden i hænde 8 dage før generalforsamlingen.

 • Bestyrelsen foreslår at Andelsboligforeningen overtager betalingen af renovationen for alle andelshavere fra 2024. Vi foreslår at finansieringen sker med de 50.000 kr. vi henlægger til vedligehold årligt. Lige pt. koster renovationen ca. 30.000 kr. om året. Det vil sige, at de 20.000 kr. der er til overs, går til vedligehold. Baggrunden for vores forslag er, at vi efterhånden har fået opsparet en del penge til vedligehold og der er ingen større vedligeholdelsesarbejde på bygningerne de næste år.

9. EVT.

Ordinær generalforsamling 2023 i Parcelforeningen Regnbuen

Torsdag den 26. oktober 2023 kl. 20.00

Dagsorden REGNBUEN:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning ved Jesper Hermansen
 3. Forslag til kontingent forøgelse: i kraft af stigningen på kontingentet til Mågen & Svalen foreslår bestyrelsen i Regnbuen at vi hæver kontingentet med 600 kr. pr- år pr. husstand således at kontingentet fremover bliver 3600 kr. om året pr. husstand. Forslaget kan vedtages ved simpelt flertal ifølge §6 i vedtægterne.
 4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab for 22/23 og budget for 23/24. Ved Jane Elsborg.
 5. Valg af bestyrelse og suppleanter
  1. Valg til formand – Jesper Hermansen – modtager genvalgValg til kasser – Jane Elsborg – modtager genvalgFormanden i ABF Digesvalen er selvskrevet i bestyrelsen
  1. Valg til suppleant.
 6. Valg af Revisor – bestyrelsen foreslår genvalg til – Birthe Brixen
 7. Vejfest? Skal vi have vejfest i 2024?
 8. Indkomne forslag
 9. evt.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes skriftlig til formand Jesper Hermansen i nr. 4 senest 8 dage før generalforsamlingen.