Indkaldelse til ordinær generalforsamling

i Parcelforeningen Regnbuen

Mandag den 22. oktober kl. 20.00
i Klubhuset ved fodboldbanerne i Studstrup

(NB. Efter generalforsamlingen i Andelsforeningen)

Dagsorden iflg.  vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
  Herunder valg af referent
 2. Formandens beretning
 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Valg af bestyrelse og suppleanter – på valg er:
  Lissie, formand
  Birthe, kasserer
  Elahe, suppleant
 5. Valg af Revisor
  Jane, revisor
 6. Fastsættelse af kontingent og budget 18/19 samt eventuelt honorar til bestyrelsen
  Herunder: forhøjelse af kontingent fra 1200,- til 1800,- kr. pr. år
 7. Indkomne forslag
 8. Eventuelt
  Herunder: vejfest

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være formanden i hænde (på mail lissie@aatv.dk) senest 8 dage før generalforsamlingen

Bedste hilsner
Lissie, fmd.