Referat – GF – Mågen & Svalen

Referat af ordinær generalforsamling den 23. april 2024

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
  Claus Bischoff Sølvmågevej 58
 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
  Generalforsamlingen er indkaldt rettidigt
  Stille år for bestyrelsen – 2 bestyrelsesmøder med ro og orden, og dialog om snerydning grundet ophobning. Det resulterede i en beslutning om at vi ikke skal udvide vores abb. men har haft dialog med snerydder om ændringer. Der opføres 2 ’legende børn’ skilte – et ved hver indfaldsvej til området.
  Grundejerforeningen skal fra 2025 betale grundskyld, vi er i dialog med kommunen da der ikke er nok oplysninger om beløb, løbende prisstigning, fælles eller individuel opkrævning mv. vi afventer i spænding. I forbindelse med info om skilte, kommer der forslag til gadespejl på modsatte side af udkørslen fra sølvmågevej. Eller andre alternativer til at bedre trafiksikkerheden ved udkørsel.
 3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelsen.
  (Se bilag) 2023 højere kontingent blev hævet til 1.500 kr. i 2024 er indkrævet samt tilgodehavende fra tidligere år, lidt ekstra fra mægler forespørgsel. Husk lige at prikke til naboen med påmindelse om betaling. Lidt højere udgifter grundet hård vinter, dette bliver ligeledes dyrere i 2024.
 4. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne.
  A: Forslag til gebyr for manglende fremmøde på vejdage. (Se bilag) Sidste vejdag var der 7 fremmødte og 2 meldinger fra beboere der vil udføre arbejdet en anden dag. Det er Tordenskjolds soldater der møder op, hvilket ikke er fair. Man kan kontakte formanden hvis man ønsker opgaver man kan lave en anden dag, medmindre man selv har et forslag til indsats. Det er udelukkende for beboerne på Sølvmågevej og ikke Digesvalevej.
  Der blev stillet spørgsmål om hvor vidt man kunne betale sig fra det generelt, hvilket er undersøgt og alt for dyrt. De 400 kr. i gebyr skal ikke forstås som en straf, men som en mulighed for at betale sig fra det via et mindre gebyr. Og så må gebyret revurderes løbende. Forslaget fik meget varierende respons, men 9 stemte for og 5 imod. Forslaget er dermed vedtaget.
  OBS. Fremover vil vi sigte efter af holde fælles vejdag for mågen og svalen B: Forslag bortfalder fra forslagsstiller og tages dermed til efterretning ved bestyrelsen, men den umiddelbare melding er at bestyrelsen ikke kan leve op til de krav.
 5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af næste års kontingenter/bidrag mm. (Se bilag længere nede)
  Forslag til at vi beholder den kontingentstruktur vi fastsatte i 2023
  Der hensættes 20.000 kr. til vejfonden. Da der sker hensættelse fra 2023 og 2024. viser budgettet dermed et forventet underskud, hvilket vurderes acceptabelt grundet ekstraordinært høje udgifter til vejrydning.
 6. Valg af formand.
  Henrik blev enstemmigt genvalgt
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Martin – genvalgt
  Trine – genvalgt
  André – genvalgt
  Lissie: udtræder og formand for Parcelforeningen Regnbuen Jesper Hermansen har meldt sig

  Martin har meldt ud at det er sidste år som kasser. Kasserposten skal i dialog til næste bestyrelsesmøde for at adressere problematikken på manglen af kandidater til kasser posten. Hvis grundejerforeningen skal betale sig fra det, koster det i omegnen af 30.000 kr. Martin tilbyder at være gratis kasserkonsulent det første år for en eventuel ny kasser
 8. Valg af revisor og revisorsuppleanter.
  Jakob – genvalgt
  Henrik (Suppleant) – genvalgt
 9. Eventuelt.
  Under ”eventuelt” kan der ikke sættes forslag under afstemning.
  Forslag til at ’vejdagens opgaver’ også kan være uddelegering af andre opgaver, så som uddeling af kontingent betaling mv.

  Opfordring til at fjerne pinde og grene fra fællesarealet når man ser dem, således de ikke ødelægger græsslåmaskinen og vi dermed fortsat holder udgiften til græsslåning nede.
  ________________________________________________________________________________________________

  Bilag:
  Forslag vedr. vejdage
  Vejdagene afholdes normalt 2 gange om året og her bliver foreningens kloakker, hække, fælles kantsten mm. vedligeholdt. Der er en forventning til at alle husstande stiller med mindst én person til dette.

  Fremmødet ses desværre ikke at stå mål med forventningerne og der kan være problemer med at nå alle de nødvendige gøremål. Ofte er der enkelte som over flere dage må gøre en ekstra indsats ud over vejdagen. Foreningen kunne ansætte eksterne gartnere til at vedligeholde vores områder, men det vil blive ret bekosteligt.

  Der foreslås derfor, at alle husstande til vejdage skal stille med mindst én person. Hvis man er forhindret, pålægges husstanden et gebyr på kr. 400,- som opkræves særskilt til særskilt konto. Beløbet er øremærket til vedligeholdelse. Bestyrelsen vurderer fra år til år om der skal indkøbes hjælp udefra til årets vedligeholdelse.
Kan downloades her:

Referat —– Regnskab